Tel : 02-959-9999 || Email : icats@bugsolutions.co.th

บริการที่ปรึกษา Consult Service

System Quality Standard

ISO 9001 : 2015 ( ISO CONSULT )

เป็นมาตรฐานการจัดการคุณภาพที่เน้นการจัดวางระบบการจัดการเพื่อเป็นการประกันให้มีการผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับในการใช้งานกับทุกองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขององค์กร

Environmental and Safety Standard

ISO 14001 : 2015

เป็นมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งให้องค์กรต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร และสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนี้ เหมาะสำหรับองค์กรทุกองค์กรที่มีการปลดปล่อยของเสีย หรือมลพิษ ออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน องค์กรของรัฐในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการตรวจสอบจากหน่วยงานภาพลักษณ์

Occupational health and safety management systems

ISO 45001 : 2018

เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหาร สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพซึ่งเป็นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายยกระดับการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพให้อยู่ในกรอบของกฏหมาย เหมาะสมกับองค์กรทุกแห่งที่ต้องการบริหารจัดการหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร ซึ่งจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

Close Menu